شیوه نامه رویداد مدبر


هر کدام از دانشجویان می بایست برنامه های تمامی کاندیداها را در حوزه های مدیریتی، حقوقی، فرهنگ و ارتباطات، اقتصادی و سیاسی ذیل محورهای رویداد، از زاویه ی تخصصی خود نگاه کنند و آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.
شرکت در این رویداد به دو طریق امکان پذیر است:


فردی:


در بخش فردی یک محور از محورهای 15 گانه رویداد انتخاب شده و مطابق دستورالعمل زیر تکمیل شود؛
بخش اول) وعده / طرح / برنامه / گفتمان نامزد: (شرکت کننده می بایست در این قسمت ضمن ذکر نامزد مورد نظر، به منبعی که از آن استفاده کرده اشاره کند (مثلاً مستند انتخاباتی نامزد، نشست خبری نامزد، مصاحبه رادیویی و ...)
بخش دوم) با توجّه به شرایط کشور و وضعیت کنونی، این برنامه قابل اجراست؟(انتظار می رود فرد در اینجا با توجّه به نظریات و مدل های علمی، داده ها، آمار و ارقام تحلیل خود را از این برنامه ارائه دهد)
بخش سوم) چه اصلاحات و تغییراتی را برای این برنامه ضروری می بینید؟ طرح و برنامه جایگزین پیشنهادی شما چیست؟

تیمی:


در بخش تیمی دو محور از محورهای 15 گانه رویداد را انتخاب کرده و مراحل یادشده در مرحله فردی نیز در نظر گرفته شود و علاوه بر آن تأثیر آن دو محور بر هم نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار  گیرد. به عنوان مثال، در صورت تأثیرگذاری، تأثیر محور تولید و اشتغال بر کنترل تورم.


محورهای  15 گانه رویداد به شرح زیر است:


1.    رونق تولید و اشتغال
2.    شفافیت و راهکار های مبارزه با فساد
3.    تجارت بین الملل و صادرات غیر نفتی
4.    مسائل بازار سرمایه
5.    کنترل تورم
6.    اصلاح ساختار بودجه
7.    بهبود نظام مالیاتی کشور
8.    سیاست های خارجی
9.    عدالت اجتماعی
10.    حقوق بشر و شهروندی
11.    اصلاح ساختار اداری
12.    خانواده و زنان
13.    آموزش و پرورش
14.    فرهنگ و هنر
15.    فضای مجازی